Badanie rezystancji izolacji

Telefon: 695-705-846

Wykonywanie badań i pomiarów rezystancji izolacji pozwala na określenie stanu izolacji instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Stan izolacji przewodów i uzwojeń ma decydujący wpływ zarówno na bezpieczeństwo obsługi jak i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych.

Systematyczne wykonywanie badań i pomiarów rezystancji izolacji przewodów instalacji i uzwojeń urządzeń elektrycznych oraz ewidencjonowanie uzyskanych wyników badań, pozwala na:

– wcześniejsze wykrycie pogarszającego się stanu izolacji,
– zapobiega awariom i pożarom, które mogą  wystąpić wskutek pogorszenia właściwości izolacji,
– prowadzenie właściwej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.


Badania i pomiary
Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje badań i pomiarów elektrycznych:
1.Badania i pomiary odbiorcze,
2.Badania i pomiary eksploatacyjne okresowe (ochronne)

Badania i pomiary odbiorcze dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych. Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

Badania eksploatacyjne okresowe mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Okresowe sprawdzenie i próby instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinny dać odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane instalacji (urządzeniu) są zachowane w czasie ich użytkowania.

Należy pamietac iż starając sie o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej że prawie wszyscy ubezpieczyciele wymagaja ważnych protokołów z badań instalacji elektrycznej wykonanych przed zdarzeniem ( np: wyładowanie atmosferycznym , porażeniem prądem itp.w zależności od typu ubezpieczenia ). W przypadku braku owych badań starnie sie  o odszkodowanie i dochodzenie swoich roszczeń może być bezpodstawne.


Badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia oraz zasilanych przez nie urządzeń elektrycznych odgrywają istotną rolę dla oceny ich stanu technicznego pod względem niezawodności eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowania.

Wyniki badań stanowią podstawę do podjęcia decyzji o przekazaniu instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji, o przedłużeniu okresu eksploatacji lub o konieczności dokonania odpowiednich napraw i remontów albo wycofania z eksploatacji.