Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Telefon: 695-705-846

pomiary elektryczne

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej.

Pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim mają na celu sprawdzenie, czy przebywającym w okolicach instalacji i urządzeń elektrycznych ludziom oraz zwierzętom nie grozi porażenie prądem elektrycznym w wyniku dotyku części przewodzących dostępnych, które mogą znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji instalacji elektrycznej.

Oceny skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim dokonuje się mierząc, w zależności od rodzaju sieci, impedancję/rezystancję pętli zwarcia lub też rezystancję uziomu i przewodu ochronnego. Pomiary te mają na celu sprawdzenie skuteczności zadziałania urządzeń ochrony (bezpieczników, wyłączników), których zadaniem jest szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku zwarć części czynnych (urządzeń lub instalacji) do obudów urządzeń połączonych z przewodami ochronnymi. Wymagania ochrony uważa się za spełnione, jeżeli spodziewany prąd zwarcia jest większy od prądu zadziałania zabezpieczeń.