Pomiary elektryczne instalacji

Pomiary elektryczne instalacji domu do Ubezpieczenia ważne 5 Lat! Telefon: 695-705-846

 • – pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • – badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
 • – badania pętli zwarcia,
 • – pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • – badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (zerowania),
 • – pomiary instalacji odgromowej (badanie uziemień i zwodów, oględziny),
 • – pomiary instalacji piorunochronnej,
 • – badania wyłączników różnicowo-prądowych (Wrp),
 • – badanie wyłączników przeciwpożarowych PPOŻ PWP,
 • – pomiary poboru mocy i prądu,
 • – badanie obciążeń,
 • – badanie parametru skuteczności oporności zera roboczego i ochronnego,
 • – badanie rozdzielni

Jedną z najczęstszych przyczyn pożarów powstających w budynkach jest
nieprawidłowa eksploatacja oraz wady urządzeń i instalacji elektrycznych. Szczególnie duże
niebezpieczeństwo powstania pożaru istnieje w budynkach, w których instalacja ta jest
wykonana z przewodów aluminiowych.
W takich budynkach, szczególnie w tych, gdzie od wielu lat nie dokonano remontu
instalacji, nie należy podłączać do prądu dużej ilości urządzeń elektrycznych. Instalacja
w starych budynkach obliczona była na znacznie niższy pobór mocy. Kiedy ją projektowano,
w użyciu były tylko urządzenia elektryczne o niskim poborze mocy, na przykład żarówki
i radia. Podłączanie do takiej instalacji urządzeń o dużej mocy jak: czajniki bezprzewodowe
może powodować przegrzewanie się instalacji, a w efekcie spowodować pożar. Zawsze gdy
decydujemy się na podłączenie do sieci nowych urządzeń, zapytajmy fachowca-elektryka, czy
to możliwe. Podczas remontu budynku najlepiej zdecydować się na wymianę instalacji, której
dokonać może tylko wykwalifikowany elektryk.
Uszkodzone instalacje i osprzęt elektryczny jak: gniazda wtyczkowe, wtyczki,
wyłączniki oświetlenia, oprawy oświetleniowe wskutek zwarć i powstających iskier mogą
spowodować pożar materiałów palnych znajdujących się w mieszkaniu. Niewłaściwie
połączone przewody elektryczne nie zapewniają dobrego przepływu prądu, następuje
przegrzewanie się styku przewodów i jego zapalenie.
Ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego jest właściwy dobór
bezpieczników. Bezpiecznik spełnia bardzo ważną rolę w instalacji elektrycznej. Chroni przed
przeciążeniem, zwarciem i porażeniem człowieka. Długotrwałe przeciążanie instalacji
powoduje jej nadmierne nagrzewanie oraz utratę właściwości izolacyjnych. Po pewnym
czasie może to doprowadzić do pożaru. Bezpiecznik powinien być dobrany tak, aby zadziałał
podczas niewłaściwej pracy instalacji. Bezpiecznik źle dobrany, nie reagujący na niewłaściwą
pracę instalacji może przyczynić się do powstania pożaru z winy instalacji elektrycznej.
Naprawienie bezpiecznika topikowego, tzw. watowanie, to prawie pewny pożar mieszkania.
Aby uchronić się od powstania pożaru, od instalacji elektrycznej:
– nie należy stosować naprawianych „watowanych” bezpieczników topikowych oraz
bezpieczników o większej mocy niż wskazane,
– należy używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc
instalacji elektrycznej, ze względu na to, że nadmierne obciążenie instalacji
powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków
w gniazdkach i puszkach,
– nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać
stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
– nie należy ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu
palnym oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek, itp) –
zachowaj odległość minimum 50 cm.
PAMIĘTAJ!!!!
– sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej – nigdy nie
„watuj” bezpieczników,
– włączając kilka urządzeń do jednego gniazda przeciążasz instalację elektryczną,
– zastanów się czy nie warto wymienić starej aluminiowej instalacji na nową,
dostosowaną do mocy obecnie używanych urządzeń,
– co 5 lat zlecaj uprawnionej firmie badanie instalacji elektrycznej (przepisy Prawa
Budowlanego).  


źródło KPPSP w Grodzisku Wlkp.