Pomiary elektryczne instalacji, co ile lat ?

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Rozdział VI Art. 62 ust. 1 pkt 2 obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zalecenia 62.2 PN-HD 60364-6-2008 Instalacje elektryczne  niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie; dotyczą również częstości sprawdzania okresowego instalacji użytkowanej w pomieszczeniu, w którym może wystąpić większe ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia.

Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona.

Dla podanych niżej przypadków, w których w zależności od warunków środowiskowych może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych,  mogą być wymagane krótsze okresy. Do nich w szczególności należą:

– miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją;

– miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia;

– obiekty komunalne;

– tereny budowy;instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

Czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych

Lp.Rodzaj pomieszczeniaOkres czasu pomiędzy sprawdzeniami
Rezystancji izolacjiSkuteczność ochrony przeciwporażeniowej
1O wyziewach żrącychNie rzadziej, niż co 1 rokNie rzadziej, niż co 1 rok
2Zagrożone wybuchemNie rzadziej, niż co 1 rokNie rzadziej, niż co 1 rok
3Otwarta przestrzeńNie rzadziej, niż co 5 rokNie rzadziej, niż co 1 rok
4Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100%i przejściowo wilgotne (75 do 100%)Nie rzadziej, niż co 5 rokNie rzadziej, niż co 1 rok
5Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C)Nie rzadziej, niż co 5 rokNie rzadziej, niż co 1 rok
6Zagrożone pożaremNie rzadziej, niż co 1 rokNie rzadziej, niż co 5 rok
7Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III)Nie rzadziej, niż co 1 rokNie rzadziej, niż co 5 rok
8ZapyloneNie rzadziej, niż co 5 rokNie rzadziej, niż co 5 rok
9Pozostałe niewymienione w p.1-8Nie rzadziej, niż co 5 rokNie rzadziej, niż co 5 rok

Lp.7 – bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p.poż. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej, niż co 1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia ( np. pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne

ZL I – budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,

ZL II – Budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

ZL III – szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

POZOSTAŁE POMIARY -CZASOOKRESY

Lp.

Rodzaj pomiarów

Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

1

Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem (np. stacje benzynowe)

Nie rzadziej, niż co 1 rok

2

Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach niewymienionych w p.1

Nie rzadziej, niż co 5 lat

3

Pomiary natężenia oświetlenia

Nie rzadziej, niż co 5 lat. Zalecane, co 2 lata.

4

Badanie i pomiary oświetlenia awaryjnego

Nie rzadziej, niż co 1 rok

ELEKTRONARZĘDZIA

Użytkownik jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać stan elektronarzędzia przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu lub na początku każdej zmiany roboczej. Częstotliwość przeglądów kontrolnych jest uzależniona od kategorii użytkowania elektronarzędzia.

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW KONTROLNYCH

Częstotliwość przeglądów kontrolnych w zależności od kategorii użytkowania podaje tablica:

Przeglądy kontrolne
Kategoria użytkowaniaEksploatacja elektronarzędziaPrzeglądy kontrolne wykonywać, co:
0dorywczo, co kilka dni12 miesięcy
Idorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany6 miesięcy
IIczęsto w ciągu jednej zmiany4 miesiące
IIIczęsto w ciągu kilkunastu kolejnych godzin lub zainstalowane na stałe, np. na linii produkcyjnej, montażowej2 miesiące