Ogranicznik przepieć w domu.

Przepięcia w elektroenergetycznych sieciach zasilających pojawiają się na skutek wyładowań atmosferycznych oraz operacji łączeniowych. Są zjawiskiem nieuniknionym. Urządzenia chronione są na poszczególnych poziomach napięć w ten sposób, aby przepięcia były ograniczane do wartości, które nie stanowią zagrożenia dla izolacji urządzeń. Najbardziej efektywną metodą uzyskania skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej jest instalowanie ograniczników przepięć w możliwie bliskim sąsiedztwie chronionych urządzeń.

Jak możemy zabezpieczyć dom i mieszkanie przed skutkami przepięć?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – nakłada na inwestora wznoszonego budynku obowiązek stosowania w wewnętrznych instalacjach elektrycznych ochrony przeciwprzepięciowej. Właściwy dobór ograniczników przepięć, w tym zwłaszcza określenie miejsca ich zainstalowania, zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Dlatego wskazane by było, aby problem ten rozwiązał fachowiec. Nie wolno zapominać o ochronie odgromowej budynków, której zadaniem jest odprowadzenie prądu piorunowego od punktu uderzenia do ziemi.


Czy to wystarczy, by czuć się bezpiecznie?

Jeżeli budynki jedno- czy wielorodzinne posiadają dobrze zaprojektowaną i wykonaną instalację odgromową oraz przeciwprzepięciową, mieszkańcy tych obiektów mogą spać spokojnie. Jednak zdecydowana większość budynków takiej ochrony nie posiada. Wówczas jedyną formą ochrony przed falą przepięciową podczas burzy pozostaje odłączenie wszystkich urządzeń od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Pamiętajmy, że fala przepięciowa, będąca wynikiem wyładowania atmosferycznego, może przedostać się do naszych mieszkań także poprzez sieć telekomunikacyjną, teleinformatyczną, telewizji kablowej czy poprzez antenę telewizyjną. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza podczas gwałtownych burz.